Knjigovodstvo za poduzeća

Knjigovodstvo za dionička društva, društva s ograničenom odgovornošću, javna trgovačka društva

Poduzećima odnosno poslovnim subjektima nudimo: knjigovodstvene usluge, računovodstvene usluge, poslovno savjetovanje i izrada poreznih prijava, ostali analitički poslovi, podjela plaća.

Ukoliko imate pitanja za nas slobodno nam se obratite. Ako pak tek otvarate firmu slobodno nam se obratite za pomoć.

Naš je primarni zadatak evidentiranje (knjiženje) u poslovnim knjigama poslovnih događaja temeljem knjigovodstvenih isprava (ulazni, izlazni računi, kalkulacije, izvodi žiro računa, devizni izvodi, blagajnički dnevnici itd.) koje ste sami sastavili, ili ste ih primili od drugih.

Umjesto Vas, a na osnovu od Vas primljenih podataka i dokumentacije, izradit ćemo izlazne račune, ulazne kalkulacije, primke, izdatnice, radne naloge, voditi blagajnu (blagajnički dnevnik, uplatnice isplatnice), izraditi putne naloge s obračunom troškova, ili Vam savjetom pomoći kod njihovog sastavljanja.

maranda-vandergriff-7aakZdIl4vg-unsplash
 • Računovodstvo, knjigovodstvo, izvještaji
 • Izrađujemo računovodstvene politike i kontni plan prema specifičnim potrebama svakog klijenta
 • Vodimo financijsko knjigovodstvo: dnevnik i glavnu knjigu
 • Vodimo analitičke evidencije i druge pomoćne knjige dugotrajna imovina (osnovna sredstva) s obračunom amortizacije materijalno knjigovodstvo robno knjigovodstvo saldakonti kupaca saldakonti dobavljača blagajne knjige putnih naloga i dr. prema vašim specifičnim potrebama
 • Vodimo knjige ulaznih i izlaznih računa
 • Obračunavamo porez na dodanu vrijednost
 • Izrađujemo statističke izvještaje (tromjesječne, godišnje)
 • Izrađujemo godišnji obračun (bilanca, račun dobiti i gubitka, novčani tijekovi, bilješke)
 • Sastavljamo prijavu poreza na dobit s prilozima
 • Obračun plaća
 • Obračunavamo plaće i ispisujemo obračune
 • Ispisujemo naloge za plaćanje poreza, doprinosa i netto plaće

Izrađujemo propisane izvještaje:

 • Vodimo evidencije u vezi plaća: Obrazac DNR – Evidencija o dohotku od nesamostalnog rada i sve ostalo u vezi plaća
 • Naknade po ugovorima o djelu i ugovorima o autorskim honorarima (honorari ili drugi dohodak)
 • Obračunavamo honorare i ispisujemo obračune
 • Ispisujemo naloga za plaćanje poreza, doprinosa i netto naknada
 • Zakonski propisane obrasce za obračun plaće sa popratnom dokumentacijom.
 • Izvješće o isplaćenim primicima, dohotku, uplaćenim doprinosima, porezu na dohodak po odbitku i prirezu, Potvrde o isplaćenom primitku
 • Vodimo evidencije u vezi drugog dohotka
 • Interni izvještaji prema specifičnim potrebama klijenta
 • U dogovoru s klijentom izrađujemo izvještaje o rezultatima poslovanja s pokazateljima poslovanja
 • Savjetovanje u vezi računovodstva i knjigovodstva
 • Imate organizirano vlastito računovodstvo, a potrebni su Vam savjeti oko organizacije, knjiženja poslovnih promjena, izrade nekih obračuna, pomoći ćemo Vam konkretnim savjetom.
 • Sastavljanje knjigovodstvenih isprava
 • Organizacija popisa (inventure) imovine i obveza
 • Sastav odluke o popisu i rješenja za članove komisija za popis
 • Izrada plana popisa
 • Organizacija fizičkog popisa na terenu
 • Izrada elaborata o popisu s prijedlogom načina knjiženja
 • Likvidacije popisom utvrđenih razlika (viškovi, manjkovi)

Imate pitanja?

Ukoliko imate dodatnih pitanja u vezi naših usluga, kontaktirajte nas s povjerenjem!